907 28 784 kontor@vlr.no

Ein populær landbruksskule 

VINTERLANDBRUKSKULEN
i ryfylke

eittårig aGronomutdanning for vaksne

VINTERLAND-
BRUKSKULEN
i ryfylke

eittårig aGronom-
utdanning for vaksne

 

Ein populær landbruksskule 

HUSK!

Søknadsfrist 1.mai

Ølen, Vindafjord

På grunn av stor søknad skal skulen vere i Ølen i to skuleår, det vil sei skuleåret 2019-2020 og 2020-2021.

agronomutdanning

Etter eitt skuleår får du agronomkompetanse i alle landbruksfaga.

agronom-
utdanning

Etter eitt skuleår får du agronomkompetanse i alle landbruksfaga.

GODT MILJØ

Skulen er relativt liten og oversiktleg, og det er ein lett tone mellom oss som er der. Me har kun ein klasse. Og svært liten formell administrasjon. Med felles opplevingar gjennom eit skuleår i klasserom og i mange utferder vert me godt kjende og skapar eit nettverk oss imellom. Eit breitt nettverk i ditt lokalsamfunn som er der resten av livet – til fagleg og til sosial glede. Mange tidlegare elevar framhevar dette som ein viktig sideeffekt av skulen!

AKTUELT OG VAKSENT

Landbruksfag og natur/miljøfag står i sentrum. Elevane er i starten av å overta ein gard eller dei har drive ei stund, og nokre har ein draum om å få kjøpe seg ein gard. Felles for dei er at kunnskapen kan anvendast direkte i deira livsfase. På Vinterlandbruksskulen er det vaksne elevar – gjennomsnittsalderen ligg på ca 31 år, med variasjon frå 19 til 63 år. Alltid mange damer som tar utdanninga – ofte ca 50% av klassen.

VIKTIG KUNNSKAP

I landbruket må me spele på lag med mange vare og fine biologiske prosessar. I tillegg skal me tilpasse oss til offentlege regelverk og opinionen rundt oss. – Med ei agronomutdanning får du både oversikt og god innsikt i mange av desse utfordringane. Og samfunnet set meir og meir krav til at kunnskapen din skal kunna dokumenterast !

Opptakskrav 
for skulen

God allmennutdanning frå vidaregåande skule og/eller realkompetanse. Minst 1/2 års landbrukspraksis.

Søknadsfrist er 1. mai!

Sjølve undervisninga er gratis, likeins lærebøker. Lærebøkene kan du få kjøpe med deg etter studiet for halv pris. Du kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Rogaland Fylke gjev etter søknad skyssgodtgjering for reisa mellom heim og skule.

LIVET PÅ SKULEN

Få eit innblikk i vinterlandbruksskulen sin kvardag. 

LIVET PÅ SKULEN

Få eit innblikk i vinterlandbruksskulen sin kvardag. 

Pin It on Pinterest